Договір на онлайн навчання в школі

Договір на онлайн навчання в школі «Гранд-Експо» (публічний)

 1. Загальні положення

1.1. Даний Договір укладається між Замовником (надалі – «Замовник»), який є законним представником та діє в інтересах «Одержувача» (учня), і Виконавцем, Приватним підприємством “Міжнародна освітня корпорація “ГРАНД-ЕКСПО”, в особі Президента Співаковського Володимира Михайловича, що діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець» та/або «Заклад освіти»), та діє протягом терміну навчання.

Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору та іншою інформацією, оприлюдненою на сайті Виконавця https://grandexpo.school .

 1. Предмет договору

 

2.1. Виконавець доводить до відома Замовника, що відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», щодо прозорості та інформаційної відкритості Закладу освіти, Виконавець має ліцензію на провадження освітньої діяльності.

2.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за обраними Замовником: он-лайн та дистанційною формою навчання, пакетом програм, які оприлюднені на сайті Виконавця https://grandexpo.school .

2.3. Виконавець надає освітні послуги за ціною та згідно зі змістом основних навчальних програм з використанням дистанційних та он-лайн освітніх технологій, які оприлюднені на сайті https://grandexpo.school, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

2.4. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його особистого кабінету на сайті https://grandexpo.school (далі – доступ до сайту https://grandexpo.school) та забезпечити йому технічну та учбову підтримку.

2.5. Послуги, що надаються в рамках даного Договору повинні відповідати стандартам у сфері освіти та вимогам законодавства України.

 1. Порядок надання послуг

 

3.1. Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти має всі необхідні умови для здійснення освітнього процесу, що відповідають правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

3.2. Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється Закладом освіти у відповідності до положень чинного законодавства України про освіту. Недотримання Замовником зазначених положень (ненадання документів, одностороння відмова від даного Договору тощо) є підставою для прийняття Виконавцем рішення про відмову у зарахуванні Одержувача до Закладу освіти, недопущення Одержувача до освітнього процесу.

3.3. Виконавець не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно зарахування Одержувача до Закладу освіти та/або надання Одержувачу освітніх послуг в разі невиконання Замовником та/або Одержувачем вимог даного Договору, положень чинного законодавства України про освіту.

3.4. Форми навчання, які пропонуються Виконавцем – он-лайн та дистанційна форма здобуття освіти, являє собою процес здобуття освіти, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 1. Обов’язки та права Виконавця

 

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • надати Одержувачу освітні послуги відповідно до даного Договору та надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітньої послуги матеріалів на сайті https://grandexpo.school ;
 • забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;
 • інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;
 • видати Одержувачу документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;
 • забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;
 • дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача;
 • видати наказ про зарахування Одержувача до Закладу освіти в разі повного виконання Замовником вимог даного Договору.

4.2. Виконавець має право:

 • призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;
 • змінювати порядок та форму надання послуг у разі зміни законодавства України;
 • зупиняти надання освітньої послуги у разі несвоєчасної сплати її Замовником.
 1. Обов’язки та права Замовника

 

5.1. Замовник має право отримати освітні послуги, за навчальним планом і іншими програмами, організованими на сайті.

5.2. Витрати на організацію учбового місця і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.

5.3. Замовник зобов’язаний:

 • створити відповідні умови для проходження он-лайн навчання Одержувачем;
 • своєчасно вносити плату за освітню послугу та за доступ до сайту https://grandexpo.school в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до даного Договору;
 • забезпечити Одержувачу можливість виконувати навчальний план;
 • дотримуватися умов та вимог даного Договору упродовж його терміну дії та взаємодіяти із Виконавцем в усіх напрямках виховання й навчання Одержувача;
 • не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті https://grandexpo.school (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних Одержувачем.

5.4. Замовник має право:

 • отримувати освітні послуги на рівні діючих стандартів, а також додатковим програмам відповідно до обраної форми навчання;
 • інформувати Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;
 • доступу до сайту https://grandexpo.school та отримання технічної та навчальної підтримки.
 1. Обов’язки та права Одержувача (учня)

 

6.1. Одержувач зобов’язаний:

 • оволодівати знаннями;
 • дотримуватись правил та вимог щодо організації надання освітньої послуги;
 • бути ввічливим у спілкуванні з педагогічними працівниками, з повагою ставитись до батьків;
 • гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки;
 • не передавати свої права третім особам;
 • використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків;
 • своєчасно виконувати завдання і контрольні роботи.

6.2. Одержувач має право:

 • мати доступ до особистого кабінету та до сайту https://grandexpo.school;
 • у випадку необхідності узгодити індивідуальну програму;
 • висловлювати свої проблеми і отримувати допомогу, підтримку, пояснення, відповіді.
 1. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

 

7.1. Вартість освітньої послуги за цим договором встановлюється Виконавцем одноособово перед початком кожного навчального року і є незмінною до його закінчення. Оплата здійснюється Замовником у національній валюті України ― гривні до початку надання освітньої послуги (передплата).

7.2. Передплата здійснюється Замовником Виконавцю після реєстрації на сайті https://grandexpo.school до початку оформлення та подання документів для зарахування до Закладу освіти

Реквізити Виконавця:

Приватне підприємство

“Міжнародна освітня корпорація “ГРАНД-ЕКСПО”;

код ЄДРПОУ 21649756

IBAN UA653808380000026002700622614

В банку АТ “ПРАВЕКС БАНК”, МФО 380838

Платнику єдиного податку за ставкою 3, платник ПДВ.

7.3. Оплата здійснюється по семестрам, безготівково, готівкою або електронними платежами, до 1 (першого) числа мiсяця кожного навчального періоду (семестра).

Замовник може скористатися знижками: при попередній оплаті за рік (10%) і при оплаті за другу дитину (10%). В окремих випадках оплата може здійснюватись помісячно. Розмір оплати є незмінним протягом усього навчального року.

7.4. В вартість освітньої послуги входить: навчання в форматі он-лайн, дистанційно; консультації викладачів, тьюторів, менеджменту; підтримка навчальна, технічна, психологічна і соціальна. У вартість не входять затрати на підручники, зошити, посібники, аксесуари, технічне оснащення навчального місця і ін.

7.5. В разі, якщо Договір укладається Сторонами у будь-який день місяця, ― оплата здійснюється із розрахунку вартості одного навчального дня цього поточного місяця, починаючи з дня зарахування Одержувача до Закладу освіти.

7.6. При затриманні оплати більше ніж на 3 дні без поважних причин, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг Замовнику, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

7.7. Порядок повернення Замовнику коштів, які не було використано Виконавцем на надання освітньої послуги:

7.7.1. За оплачений місяць навчання, що триває, ― пропорційно вартості наданої послуги, але не більше 50% (п’ятидесяти відсотків) повної місячної плати. За наступні оплачені місяці навчання ― у повному обсязі.

7.7.2. Грошові кошти повертаються Замовнику протягом 30 (тридцяти) календарних днів після надання ним Виконавцю належним чином оформленої заяви.

7.7.3. Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом безготівкового розрахунку, у національній валюті України ― гривні. 

7.8. В разі, якщо Виконавець належним чином надав Одержувачу (Замовнику) освітню послугу, а Отримувач (Замовник) не отримав таку освітню послугу з незалежних від Виконавця причин, грошові кошти, які було використано Виконавцем на надання освітньої послуги Замовнику не повертаються і перерахунок на користь Замовника не здійснюється.

 1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невнесення плати за надання освітньої послуги за цим Договором більше, ніж тричі протягом його дії, сторони шляхом переговорів вирішують питання про стягнення суми заборгованості та продовження навчання Одержувача.

 1. Право інтелектуальної власності

 

9.1. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті https://grandexpo.school та на пов’язаних сайтах, чи пов’язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об’єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об’єктами інтелектуальної власності Виконавця, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними нормативними актами.

9.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані Виконавцем під час надання освітніх послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

9.3. Надаючи право на використання Замовником та Одержувачем об’єктів права для цілей виконання даного Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором, а саме на навчання тільки даного Одержувача.

9.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на сайті https://grandexpo.school, та на пов’язаних сайтах, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Замовника та/або Одержувача, без права поширювати контент в мережі Інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, наприклад, в інших класах и школах, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

 1. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

 

10.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі Сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; карантину; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 7 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.

10.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням даного Договору.

10.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

10.4. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 30-ти днів, Сторони в можливо короткий термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. У такому випадку Сторони приймають заходи щодо проведення взаєморозрахунків.

 1. Розірвання договору

 

11.1. Строк дії Договору становить один навчальний рік з автоматичною пролонгацією на кожний наступний навчальний рік, крім випадків, коли Одержувач випускається із Закладу освіти.

11.2. Договір може бути розірваний:

 • за згодою Сторін;
 • у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;
 • в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти для зарахування Одержувача;
 • у разі відрахування із Закладу освіти Одержувача згідно із законодавством України (в тому числі ― здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій);
 • при наявності в Одержувача (за результатами річного оцінювання) початкового рівня досягнень хоча б з одного предмета;
 • у разі систематичного пропуску занять без поважних причин;
 • в односторонньому порядку за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.

11.3. Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (листом надісланим поштовим відправленням або електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.

 1. Персональні дані

 

12.1. Приймаючи пропозиції за умовами даного Договору , згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Одержувач, від імені якої він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Одержувача.

12.2. У навчальних цілях Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі).

 1. Прикінцеві положення

 

13.1. Всі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13.2. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.

13.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із Сторін до іншої.

13.4. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку та шляхом переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду у порядку передбаченому процесуальним законодавством.

13.5. Недійсність окремого/окремих положень даного Договору не впливає на недійсність даного Договору в цілому.

13.6.   Відповідно до ст. 634, ч.2 ст. 638, ст.640, ст.642   Цивільного кодексу України даний Договір є публічним, що укладений у формі договору приєднання, шляхом надання пропозиції однієї сторони на укладання договору і прийняття пропозиції другою стороною.

 1. Адреси, банківські реквізити Сторін 

14.1. Замовник: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.2. Одержувач: _____________________________________________________________

14.3. Виконавець: Приватне підприємство “Міжнародна освітня корпорація “ГРАНД-ЕКСПО”, код ЄДРПОУ 21649756, 03127 м.Київ проспект 40-річчя Жовтня буд.100/2, адреса для листування: 01033 м. Київ вул. Жилянська, буд. 38, IBAN UA653808380000026002700622614 в банку АТ “ПРАВЕКС БАНК”

 1. Підписи Сторін

Замовник:                                                           Виконавець:

______________ /________________/             ________________ В.М.Співаковський

«___» ___________ 202__ року                         «___» ____________ 202__ року

small_c_popup.png